New!

鑑於三、四月是暮春季節,天氣乍暖還寒,變化不定。因此校方准許學生在3月11日(星期一)起,根據天氣冷熱及個人健康狀況穿著冬季或夏季校服,並請家長留意學生回校當日之校服必須以全套整齊之冬季或夏季校服為要。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parent App

家長使用手冊